ความเป็นมาของ กปถ. กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
4 เมษายน 2561
“กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน” (กปถ.) เป็นทุนหมุนเวียนที่จัดตั้งขึ้นในวันที่ 28 กรกฎาคม 2546 ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ซึ่งกำหนดให้อธิบดีกรมการขนส่งทางบกนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนออกประมูลเป็นการทั่วไป และให้จัดตั้งกองทุนขึ้นกองทุนหนึ่งในกรมการขนส่งทางบก เรียกว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โดยให้นำเงินรายได้จากการประมูลทั้งหมดเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนและถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546 ดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของ กปถ.

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนและส่งเสริมด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอัน เกิดจากการใช้รถใช้ถนน

​พันธกิจ (Mission)
 • สนับสนุนและส่งเสริมโครงการหรือแผนงานทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของกรมการขนส่งทางบก
 • สนับสนุนค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนในส่วนที่นอกเหนือจากค่าสินไหมทดแทนตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535
 • สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาวิจัยด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน และการเผยแพร่องค์ความรู้ต่อสาธารณชน
 • สนับสนุนและส่งเสริมการจัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถ และการบริหารงานตามพันธกิจของกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

กลยุทธ์
 • การเสริมสร้างจิตส านึกด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
 • การเสริมสร้างมาตรฐานด้านการขับขี่รถอย่างปลอดภัย
 •  การเสริมสร้างมาตรฐานด้านความมั่นคงแข็งแรงของยานพาหนะ
 • การเสริมสร้างมาตรฐานการประกอบการและระบบการขนส่งอย่างปลอดภัย
 • การยกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
 • การประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
 • การรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนน
 • การขับเคลื่อนเครือข่ายด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 
 • การพัฒนาศักยภาพผู้บริหารแผนงานโครงการด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
การจัดหารายได้เข้า กปถ.
กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน มีรายได้มาจาก 4 แหล่ง คือ เงินค่าธรรมเนียมพิเศษที่ได้ จากการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนซึ่งคือรายได้หลักของกองทุน ส่วนรายได้จากแหล่งอื่นๆ ประกอบด้วย เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้มอบให้เพื่อสมทบกองทุน ดอกผลและรายได้จากกองทุนเงิน และทรัพย์สินอื่นที่ตกเป็นของกองทุนฯ
     การประมูลหมายเลขทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติรถยนต์ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 10/1 กำหนดให้อธิบดีนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ออกเปิดประมูลเป็นการทั่วไป และให้ถือว่าราคาสูงสุดที่มีผู้เสนอเป็นอัตราค่าธรรมเนียมพิเศษสำหรับการใช้หมายเลข ทะเบียนนั้นซึ่งตามกฎหมายกำหนดหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมสำหรับประชาชนออก ประมูลเป็นการทั่วไป พ.ศ.2546 ได้กำหนดให้นำหมายเลขทะเบียนรถ จำนวน 301 หมายเลข ออกประมูล สำหรับหลัก เกณฑ์การประมูลให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และ เงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน พ.ศ. 2557 ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2557

การบริหารงาน กปถ.
กปถ. บริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประกอบด้วย
 • ปลัดกระทรวงคมนาคม ประธานกรรมการ
 • โดยรองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง
 • ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กรรมการ
 • ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ
 • ผู้แทนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรรมการ
 • ผู้แทนกรมบัญชีกลาง กรรมการ
 • ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กรรมการ
 • ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจำนวนสองคน กรรมการ
 • อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กรรมการและเลขานุการ
ผู้รับทำบัญชี
ศูนย์รวมทะเบียนรถสวยเลขเรียง ราคาถูก ทะเบียนประมูล ป้ายทะเบียนสวย เลขทะเบียนรถมงคล ทะเบียนกราฟฟิค เลขทะเบียนรถเสริมดวง จองเลขทะเบียนรถ มีให้เลือกมากมาย‎ เป็นมงคลกับชีวิต เสริมบารมี‎ ถูกต้องตามกฎหมาย100% ราคาถูก‎ คัดเฉพาะป้ายผลรวมดีมาให้ลูกค้า ผลรวมดีเยี่ยม ป้ายทะเบียนสวย ราคาย่อมเยา บริการประทับใจ